Lov for
Stord Undervannsklubb

Stifta 08.03.75

Vedteke den 08.03.1975 med seinare endringar av 11.02.2020
etter NIFs lovnorm for idrettslag av 23.10.2019

Innhald:

REGLAR

§ 1 Formål
§ 2 Organisasjon
§ 3 Medlemmer

Medlemskontingent og avgifter

§ 4 Kjønnsfordeling
§ 5 Generelle reglar om stemmerett, kvalifisering til val, forslagsrett m.m.
§ 6 Inhabilitet
§ 7 Vedtaksførleik, fleirtalskrav og protokoll
§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjering
§ 9 Regnskap og revisjon m.m.
§ 10 Årsmøtet
§ 11 Styret i klubben
§ 12 Kontrollutval, valkomité
§ 13 Grupper
§ 14 Lovendring
§ 15 Oppløysing, utmelding osb.

§ 1 Formål

 1. Stord Undervannsklubb (heretter kalt SUK /klubben /idrettslaget) sitt føremål er:
  1. Å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Dykkeforbund.
  2. Samle sportsdykkarar, halde møter for medlemene og andre interesserte, og å arrangera
   dykketurar.
  3. Oppretta grupper for dei forskjellige idrettane innan sportsdykking.
  4. Arbeide for sikker og riktig bruk av utstyret.
  5. Spreie opplysning om sportsdykking

   

 2. Arbeidet skal pregast av frivillig innsats, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsleg
  aktivitet skal byggje på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlegdom.

§ 2 Organisasjon

 1. SUK er sjølveigande og frittståande med berre personlege medlemmer.
 2. SUK er medlem av Norges Dykkeforbund. (NIFs lov § 10-1 (4).)
 3. SUK er medlem av NIF gjennom Vestland idrettskrets, høyrer heime i Stord kommune, og er tilslutta Stord idrettsråd.
 4. For regler om representasjonsrett i andre organisasjonsledd, gjeld NIFs lov § 10-3 (1).
 5. SUK skal overhalde regelverket og vedtaka til dei overordna organisasjonsledda.
  Regelverket til NIF gjeld for klubben uavhengig av kva som måtte stå i klubben si eiga
  lov. For regler om klubben si plikt til å overhalde overordna organisasjonsledd sitt
  regelverk og vedtak, gjeld NIFs lov §§ 2-2 og 2-3
 6. Regelverket til NIF gjeld for klubben uavhengig av kva som måtte stå i klubben si eiga
  lov. For regler om klubben si plikt til å overhalde overordna organisasjonsledd sitt
  regelverk og vedtak, gjeld NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3 Medlemmer

 1. Alle som er interessert i apparatdykking og fridykking kan bli medlem i Stord Undervannsklubb. For reglar om opptak av medlemmer, utmelding, fråtaking av medlemskap m.m. gjeld NIFs lov §§ 10-4 og 10-6
 2. For plikta SUK har til å registrere opplysningar i medlems- og organisasjonsregisteret til idretten gjeld NIFs lov § 10-5 og forskrift om medlemsorganisasjonsregisteret til idretten med utfyllande reglar.

Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten vert fastsett av årsmøtet. Andre avgifter/eigendeler kan krevjast for deltaking i klubben sitt aktivitetstilbod.

Medlemskontingenten skal betalast på forskot. Innbetalinga av medlemskontingenten skal gjerast ein gong årleg for alle klubben sine medlemskategoriar.

 

Klubben har følgjande medlemskategoriar:

Barn og ungdom: For fridykkarar til og med det året dei fyller 18 år.

Hovudmedlem 1:For aktive dykkarar og personar som ikkje dykker, men som ønskjer ei fast tilknyting til klubb og dykkemiljøet.

Hovudmedlem 2: Familiemedlem av hovud- / maxi- / barn og ungdom, betaler halv pris av hovudbetalar sin kontingent. Familiemedlemen må bu på same adresse som hovudbetalaren.

Maximedlem: For aktive dykkarar som ønskjer å forhåndsbetala eitt års ubegrensa eige luftforbruk.

§ 4 Kjønnsfordeling

For reglar om kjønnsfordeling i styre, utval m.m. og ved representasjon til årsmøte/ting i
overordna organisasjonsledd gjeld NIFs lov § 2-4.

§ 5 Generelle reglar om røysterett, valbarheit, forslagsrett m.m.

For reglar om stemmerett, kvalifisering til val og forslagsrett gjeld NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

§ 6 Inhabilitet

For reglar om inhabilitet gjeld NIFs lov § 2-8.

§ 7 Vedtaksførleik, fleirtalskrav og protokoll

For reglar om vedtaksførleik, fleirtalskrav og protokoll gjeld NIFs lov § 2-9.

§ 9 Refusjon av utgifter til tillitsvalde. Godtgjersle

 1. For reglar om refusjon av utgifter og godtgjering gjeld NIFs lov § 2-10.

§ 9 Rekneskaps- og revisjonsplikt m.m.

For reglar om rekneskap og revisjon m.m. gjeld NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

§ 10 Årsmøtet

 1. Årsmøtet er det høgaste styringsorganet i klubben, og det blir halde kvart år innan utgangen av mars månad.
 2. Ordinært og ekstraordinært årsmøte blir gjennomført i samsvar med denne lova og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.
 3. Oppgåvene til årsmøtet:
  1. Godkjenne dei som har røysterett
  2. Velje dirigent(ar)
  3. Velje protokollførar(ar)
  4. Velje to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne forretningsordenen
  6. Godkjenne innkallinga
  7. Godkjenne saklista
  8. Behandle årsmeldinga frå klubben
  9. Behandle
   a) rekneskapen til klubben,
   b) den økonomiske meldinga frå styret,
   c) meldinga frå kontrollutvalet
   d) eventuell melding frå engasjert revisor
  10. Behandle saker som kjem fram av godkjend sakliste
  11. Fastsetje
   a) medlemskontingent på minst kr 50,
   b) eventuell treningsavgift, eller gje styret fullmakt til å fastsetje treningsavgifter
  12. Vedta budsjettet til klubben
  13. Behandle organisasjonsplanen til klubben
  14. Velje
   a) styre med leiar, nestleiar, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
   b) kontrollutval med to medlemmer og éin varamedlem
   c) representantar til ting og møte i dei organisasjonsledda der idrettslaget har
   representasjonsrett, eller gje styret fullmakt til å nemne opp representantane
   d) valkomité med leiar, to medlemmer og éin varamedlem
  15. Avgjere om det skal engasjerast revisor til å revidere rekneskapen til idrettslaget.

   Leiarar og nestleiarar skal veljast enkeltvis. Dei andre medlemmene skal veljast samla. Deretter skal varamedlemmene veljast samla. Der det blir valt fleire varamedlemmer, skal det veljast 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

   For reglar om stemmegivinga på årsmøtet gjeld NIFs lov § 2-21.

 4. For reglar om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte gjeld NIFs lov § 2-19.

§ 11 Styret i klubben

 1. SUK blir leidd og forplikta av styret, som representerer klubben eksternt.
 2. Styret er den høgaste styresmakta til idrettslaget mellom årsmøta, men visse avgjerder kan berre vedtakast av årsmøtet i samsvar med § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.
 3. Forvaltninga av, og tilsynet med, alle delar av klubben sin verksemd høyrer under styret.
  Styret skal sørgje for
  a) at formålet med SUK blir oppfylt
  b) at klubbverksemda og økonomistyringa er forsvarleg organisert
  c) at avgjerder fattast i samsvar med regelverket og vedtaket til overordna organisasjonsledd, lova til SUK og årsmøtevedtaket
  d) at det blir registrert opplysningar i samsvar med § 3 (2)
  e) at det blir utnemnt ein ansvarleg for politiattestordninga, dersom klubben organiserer idrett for mindreårige eller personar med utviklingshemming Side 5 av 6
  f) at det blir utnemnt ein ansvarleg for barneidretten, dersom klubben organiserer barneidrett
 4. Styret kan utnemne komitear/utval for handtering av kontinuerlege eller enkeltståande oppgåver, og utarbeide mandat/instruks for dei.
 5. Styret skal oppnemne representantar til årsmøte/ting i overordna organisasjonsledd dersom årsmøtet ikkje har valt representantar.
 6. Styret skal halde møte når leiaren bestemmer det, eller når minst to av styremedlemmene krev det.
 7. Styret skal halde minimum 2 medlemsmøte pr. år

§ 12 Kontrollutval, valkomité

 1. For reglar om kontrollutvalet gjeld NIFs lov § 2-12.
 2. For reglar om valkomiteen gjeld NIFs lov § 2-18.

§ 13 Grupper

 1. Årsmøtet i idrettslaget kan vedta å opprette og leggje ned grupper, og korleis dei skal organiserast og leiast. Dette blir vedteke i samband med den årlege behandlinga av organisasjonsplanen til idrettslaget, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krev lovendring, jf. § 2 (2).
 2. Dersom årsmøtet i idrettslaget ved behandlinga av organisasjonsplanen har vedteke å opprette grupper med gruppestyre, gjeld følgjande:

   

  a) Kvar gruppe skal ha eit gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret blir valt på årsmøtet eller blir utnemnt av styret etter fullmakt frå årsmøtet.

  b) Gruppa bør ha minst eitt årleg møte der gruppa diskuterer økonomien i gruppa og aktiviteten i gruppa, foreslår kandidatar til gruppestyret og dessutan gir eventuelle innspel til saker som blir behandla av styret eller årsmøtet.

  c) Gruppestyret konstituerer seg sjølv, med mindre årsmøtet har vedteke noko anna.

  d) Gruppestyret fastset ei eventuell årleg treningsavgift innanfor ramma av fullmakt som er gjeven av årsmøtet.

   

 3. Gruppestyret eller representantar for grupper kan ikkje inngå avtalar eller på annan måte forplikte idrettslaget utan fullmakt frå hovudstyret.

§ 14 Lovendring

For reglar om lovendring gjeld NIFs lov § 2-2.

§ 15 Oppløysing, utmelding osb.

 1. Klubben kan vedta oppløysing
  a. ved eit einstemmig vedtak om oppløysing på årsmøtet, eller
  b. ved å vedta oppløysing med 2/3 fleirtal på to påfølgjande årsmøter, der det etterfølgjande årsmøtet må haldast minimum tre månader og maksimum 6 månader seinare.
  Ein føresetnad for eit gyldig vedtak om oppløysing er at klubben skriftleg varslar idrettskrinsen og NDF seinast 14 dagar før årsmøtet til klubben behandlar forslag om oppløysing.
 2. Samanslutning med andre idrettslag blir ikkje rekna som oppløysing av klubben. Vedtak om samanslutning eller utmelding frå NDF, og nødvendige lovendringar i tilknyting til dette, må gjerast med 2/3 fleirtal av årsmøtet.
 3. For reglar om utmelding og tap av medlemskap i NIF gjeld NIFs lov § 10-2.
 4. Ved utmelding eller tap av medlemskap skal eigedelane til klubben som er opparbeidde som ei direkte følgje av medlemskapen til idrettslaget i NIF, gå til eit formål som er godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløysing eller anna opphøyr av klubben, går overskytande midlar i laget etter avvikling til eit formål som er godkjent av idrettskrinsen.

 

Styret for året 2022-2024 er som følgjande:

Leiar: Lars Haugland Almås

Nestleiar: Tobias Hukset

                              

 1. styremedlem: Gunnhild Litlabø
 2. styremedlem: Julia Helland
 3. styremedlem: Severin Birkeland

 1. varamedlem: Atle Barsnes
 2. varamedlem: Bjørn Eilertsen

Kasserar: Atle Barsnes

Link til dokumenta frå årsmøtet:

Agenda 2024

Årsmelding 2023 m. signatur

Årsmøtereferat 2024

Om du som medlem vil ha innsyn i styreprotokollene fra 2021 og bakover ta kontakt på post.suk@klubbkontor.no